ทดสอบการสร้างราย Academy ThaiMOOC 01

Description

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาการสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาที่ต้องการ โดยเนื้อหาที่เรียนจะเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์และการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเอง หลักการและเทคนิคการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเอง ได้แก่ การคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริง รวมถึงกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้อาศัยอยู่ได้ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (อยากให้ดูว่าตรงนี้ผู้เรียนเรียนแล้วทำอะไรได้)

  1. ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับตนเอง
  2. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและเทคนิคการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเองได้แก่ การคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงได้
  3. ผู้เรียนสามารถบอกความรู้สึกที่ดีให้ตนเองได้ด้วยการคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงได้
  4. ผู้เรียนสามารถบอกการวิเคราะห์ การวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผลการจัดโครงการ การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้อาศัยอยู่ได้ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมได้

เนื้อหาที่ใช้สอน

  • ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์
  • ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง
  • หลักการและเทคนิคการสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง
  • การสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเอง
  • การรู้จักตนเอง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสร้างสรรค์
  • การวางแผนการดำเนินการ และการประเมินผลโครงการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสร้างสรรค์

 

นายชื่อไทย นามสกุลมุข
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ผู้พัฒนารายวิชา

 

 

นายชื่อไทย นามสกุลมุข
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ผู้พัฒนารายวิชา

 

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information